مشاوره و پشتیبانی خصوصی آزمون دستیاری 1400

مشاوره  و پشتیبانی خصوصی داوطلبان آزمون دستیاری 1400 توسط اساتید و دانشجویان رتبه برتر آزمون دستیاری سال های گذشته + برنامه ریزی خصوصی و آزمون های رایگان و vip

5
2,800,000 ریال برای 1 ماه